Všeobecné obchodní podmínky - Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.herbafit-nejlevneji.cz se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou ČR a obchodními zvyklostmi. Na veškeré nabízené zboží je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů.

1. Provozovatel
Ing Lenka Hrudová
Květná 2282/9
680 01 Boskovice
IČ: 87989565

Banka: FIO Banka a.s.
Číslo účtu: 2300346627
Kód banky: 2010
Měna účtu: CZK

 


2. Objednání zboží
Zákazník odesláním internetové objednávky vybraného zboží závazně potvrzuje jeho objednávku a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového portálu www.herbafit-nejlevneji.cz. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní iniciály v elektronickém formuláři, bude mu na uvedenou emailovou adresu doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte. Objednávat zboží lze rovněž telefonicky na tel 777 299 747 nebo e-mailem hrudova@herbal-shop.cz. Pokud dojde mezi odesláním objednávky a jejím potvrzení ke změně cen, má objednávající právo od objednávky odstoupit nebo akceptovat změnu ceny. Objednávka je považována za závaznou pro obě strany od jejího potvrzení ze strany dodavatele. O potvrzení objednávky je objednávající informován emailem nebo telefonicky. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.

3. Storno objednávky
Storno objednávky ze strany nakupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky na tel 777 299 747, případně e-mailem hrudova@herbal-shop.cz.

3.1 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O stornu objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.


4. Dodání zboží

Zaslání zboží Českou poštou -  

  • obchodním balíkem ve formě poštovní dobírky . Zboží z objednávek, které jsou přijaty v pracovní den do 15:00 hod., je odesíláno ještě tentýž pracovní den s doručením následující pracovní den.  Cena160,- Kč
  • obyčejným balíkem ve formě poštovní dobírky. Zboží je doručeno do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Cena120,- Kč
  • balíkem do ruky, platba předem na účet 2300346627/2010 . Zboží je doručeno do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Cena 80,- Kč.

Veškeré ceny jsou včetně DPH

Při převzetí zboží je zákazník povinen překontrolovat, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je zásilka poškozená, je kupující oprávněn zásilku odmítnout, případně zjistit míru poškození v přítomnosti přepravce a následně podat reklamaci u přepravce, což je možné do tří dnů od převzetí zásilky. Odmítnutá zásilka bude nahrazena novou v nejbližším možném termínu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa

 


5. Způsoby platby
Dobírka - při zaslání zboží Českou poštou
Bankovní převod -  Dodací doba počíná běžet datem připsání platby na náš bankovní účet.

6. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 - 1925, §§ 2099 - 2117 a §§ 2161 - 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Má-li spotřebitel právo, u vady odstranitelné na opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo na přiměřenou slevu z ceny, a u vady neodstranitelné, pro kterou nelze věc užívat, právo na odstoupení od smlouvy, anebo na přiměřenou slevu z ceny, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (např. Sleva z důvodu kratší minimální doby trvanlivosti).

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.1 Záruka a reklamace
Na veškeré nabízené zboží je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Pro nejrychlejší vyřízení Vašeho požadavku však doporučujeme zásilku adresovat na korespondenční adresu: Ing Lenka Hrudová, Květná 2282/9, 680 01 Boskovice. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (např.: balík do ruky nebo doporučený balík), aby bylo možné zásilku reklamovat, pokud by došlo k její ztrátě nebo poškození. Náš internetový obchod nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé nedostatečným nebo žádným pojištěním zboží během přepravy od zákazníka. Náklady související s přepravou zboží za účelem reklamace zboží ponese spotřebitel (zákazník) a budou prodávajícím zákazníkovi proplaceny pouze v případě, že jeho reklamace bude uznána za oprávněnou.

6.1.1 Postup při reklamaci
Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo korespondenčně. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (např.: balík do ruky nebo doporučený balík) na naši adresu a do zásilky uveďte důvod reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (zboží nebo jeho části, jiné podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

6.1.2 Převzetí vyřízené reklamace
Reklamující je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění obdobně jako je stanoveno v §2159 zákona 89/2012 Sb. Poplatek činí 99 Kč za každý další den uskladnění věci po uplynutí lhůty 30-ti dnů od výzvy k převzetí věci. Pokud došlo k účtování poplatku za uskladnění, bude věc vydána zákazníkovi až po vyrovnání dlužné částky za uskladnění.

6.1.3 Mimosoudní řešení sporů
V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce ( http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ). Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

7. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel - fyzická osoba podle Občanského zákoníku (§§ 1829 - 1837) právo do 14 dnů od doručení (vyzvednutí) zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být způsobilé k dalšímu prodeji. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních nepoškozených obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty. Pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě zašlete nejpozději do 14 dnů od doručení (vyzvednutí) objednávky volně formulované „Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě“ obsahující všechny náležitosti vyžadované aktuální legislativou (zejména tedy: jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky, datum převzetí objednávky, informaci o tom, že se jedná o odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, počet a druh vraceného zboží, číslo bankovního účtu pro vrácení peněz a podpis zákazníka) na hrudova@herbal-shop.cz, případně na naši korespondenční adresu Ing Lenka Hrudová, Květná 2282/9, 68001 Boskovice. Zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (vracené zboží) musí být doručeno na korespondenční adresu nejpozději do 14-ti dnů od zaslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, pokud nebylo zasláno společně s Oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Pokud nebude tato lhůta dodržena nárok na odstoupení od kupní smlouvy zaniká. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (např.: balík do ruky nebo doporučený balík), aby bylo možné zásilku reklamovat, pokud by došlo k její ztrátě nebo poškození. Náš internetový obchod nepřebírá zodpovědnost za škody vzniklé nedostatečným nebo žádným pojištěním nebo zabalením zboží během přepravy od zákazníka.. Pokud budou splněny za strany zákazníka podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, bude provedeno ve lhůtě 14 dní finanční vyrovnání. V souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 1834 nemá zákazník nárok na vrácení peněz za služby, které mu byly v souvislosti se zasláním zboží poskytnuty (např. dobírečné apod.), protože tyto služby byly zcela realizovány před odstoupením od kupní smlouvy na základě výslovného přání zákazníka, které bylo vyjádřeno odesláním objednávky. Dle § 1832 odst. 2 nemá zákazník nárok na vrácení ceny za dodání v plné výši, pokud si nevybral nejlevnější způsob dodání. V takovém případě prodejce zákazníkovi uhradí cenu nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který prodejce poskytuje. Pokud je u výrobku uvedena poznámka, že má kratší minimální datum spotřeby ("exp.: DD/MM/RRRR, exp.:DD/MM/RR, exp.: MM/RRRR nebo exp.: MM/RR - např.: exp.: 21.07.2014 nebo exp.: 07/14), kupující je srozuměn s tím, že se jedná dle dikce zákona o tzv. zboží podléhající rychlé zkáze a zastarání a tudíž v souladu s § 1837 Občanského zákoníku nelze požadovat odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě. Toto ustanovení nemá vliv na reklamaci na zboží z důvodů poškození během přepravy. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zboží rovněž nelze ve 14-ti denní lhůtě bez udání důvodu vracet, pokud byla kupujícím buď právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.
8. Ochrana osobních údajů a dat
Provozovatel si váží důvěry svých zákazníků a zavazuje se, že bude chránit jejich data, která musela být uvedena pro realizaci objednávky. Tyto data a údaje nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Provozovatel využije data a údaje pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem.

 

 

Poslední aktualizace 20.02.2017